Ouderraad

Doelstelling

De ouderraad wil een brug zijn tussen de ouders en de verschillende geledingen van de school. De belangen van de leerling staan daarbij centraal.  De ouderraad is ook een overlegorgaan waar de betrokkenheid van de ouders bij het dagelijkse schoolleven vorm krijgt. De raad komt viermaal per jaar samen met afgevaardigden van het personeel en de directie. Op die bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld, overleg gepleegd en advies gegeven.
Ouders kunnen steeds met hun vragen terecht bij om het even welk lid van de ouderraad.  Indien de vraag enkel betrekking heeft op één leerling, wordt overlegd met de directie. Als het onderwerp de hele schoolgemeenschap aanbelangt, wordt dit item behandeld tijdens de volgende vergadering.

Samenstelling

De ouderraad is samengesteld uit bereidwillige ouders van leerlingen uit de diverse richtingen en leerjaren.

Contactpersonen

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de ouderraad, dan kan u in eerste instantie terecht op het e-mailadres ouderraadburgerschool@gmail.com

De werking

De ouderraad vergadert viermaal per jaar. De vergaderingen verlopen in een constructieve sfeer. De onderwerpen die er behandeld worden hebben rechtstreeks te maken met het bevorderen van de goede schoolwerking, bv.:

  • veiligheid;
  • bereikbaarheid van de school;
  • drugpreventie;
  • verbetering van de schoolinfrastructuur;
  • gezonde voeding op school;
  • relatievorming.

Het blijft binnen de ouderraad niet louter bij debatteren. De leden nemen zoveel mogelijk actief deel aan een aantal activiteiten die zich binnen de school afspelen. Dat gebeurt op vrijwillige basis (alles mag, niets moet). De ouderraad verleent onder meer zijn medewerking en logistieke steun aan de volgende activiteiten: open dagen, winterbarbecue … De ouderraad organiseert ook gespreksavonden en voordrachten.  Wij ijveren samen met de directie, leerkrachten, leerlingen en alle betrokkenen voor een open school zonder drempels, met als tweedelige doelstelling:

  • informeren;
  • ervoor te zorgen dat de leerlingen, hoe verscheiden ook in aanleg en aard, zich op een menswaardige manier kunnen ontplooien tot de volwassene van morgen.

Wens jij als ouder ook hieraan mee te werken en lid te worden van de ouderraad, contacteer ons dan gerust: persoonlijk, telefonisch of per e-mail.  Actief lid zijn van de ouderraad kan u en de leerlingen een meerwaarde bezorgen!

Voor de werking van de ouderraad wordt van alle ouders via de schoolrekening een kleine bijdrage gevraagd.